Vážení klienti, obchodní partneři,

dne 25.5.2018 vstoupilo v účinnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, zkráceně nazývané jako obecné nařízení o ochraně osobních údajů (mnohdy hovorově užívána zkratka GDPR).  Toto nařízení stanoví právní rámec ochrany osobních údajů v evropském prostoru s cílem hájit co nejvíce práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty včetně osobních údajů. GDPR se až na drobné výjimky týká všech, kdo zpracovávají za různým účelem osobní údaje subjektů osobních údajů tedy i na naší společnosti. V návaznosti na tuto problematiku prosím nepřehlédněte níže uvedené podrobné informace, které se vás v případě, že využijete našich služeb, budou týkat.

 

Informace o zpracování osobních údajů

Obchodní společnost KING BENNY, s.r.o., se sídlem Opletalova 1015/55, 110 00 Praha 1, IČ: 47084928, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228744 (dále jen „správce “) tímto v souladu s ustanovením článku 12 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 účinného od 25.5.2018 informuje své zákazníky o zpracování jejich osobních údajů v případě, že využijí jejich služeb.

 

Osobní údaje

Správcem budou zpracovávány Vaše následující osobní údaje:

jméno a příjmení, bydliště, telefonní kontakt, adresa elektronické pošty

(„osobní údaje“)

Účel zpracování

Účelem zpracování osobních údajů je plnění právních povinností správce vyplývajících z obsahu kupní, rezervační, zprostředkovatelské smlouvy či jiné smlouvy vztahující se k předmětu podnikání Správce, mezi Vámi jako klientem a správcem, a plnění právních povinností správce vyplývajících z obecně závazných právních předpisů.

Příjemci osobních údajů

Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů správce může v odůvodněných případech předat orgánům činným v trestním řízení. Dále příjemci těchto údajů mohou být z titulu plnění právní povinnosti např. orgány finanční správy či jiné orgány veřejné moci. Za účelem zajištění plnění právních povinností mohou být osobní údaje předány spolupracující advokátní kanceláři, účetní kanceláři či poskytovateli datového uložiště, kdy tyto subjekty působí v pozici zpracovatele osobních údajů a správce má s nimi uzavřenou zpracovatelskou smlouvu.

Povinnost poskytnout osobní údaje

Osobní údaje je nezbytné správci poskytnout za účelem plnění práv a povinností vyplývajících z obsahu kupní, rezervační, zprostředkovatelské smlouvy či jiné smlouvy vztahující se k předmětu podnikání správce.

Doba zpracování

Osobní údaje mohou být správcem zpracovávány po dobu nezbytnou k plnění práv a povinností vyplývajících z obsahu kupní, rezervační, zprostředkovatelské smlouvy či jiné smlouvy vztahující se k předmětu podnikání správce, případně po dobu nezbytně nutnou k vyřešení sporů majících svůj původ v uzavřené smlouvě.

Poučení subjektu údajů

Společnost KING BENNY, s.r.o. informuje své klienty a obchodní partnery, že mají  právo:

 

  1. získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jich týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mají právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu.
  2. aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se jich týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mají právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
  3. aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se jich týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, klient odvolá souhlas a není zde jiný legální titul pro jejich zpracování, osobní údaje byly zpracovány protiprávně, osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.
  4. aby správce omezil zpracování jejich osobních údajů, pokud popírají jejich přesnost na dobu ověření této skutečnosti správcem, zpracování je protiprávní, a správce žádají místo výmazu o jejich omezené zpracování, údaje již nejsou potřebné pro účel zpracování, avšak potřebuje je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
  5. aby správce na jejich žádost předal jejich osobní údaje jinému jimi určenému správci.
  6. vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů správce.
  7. v případě pochybností o tom, zda jsou ze strany správce zpracovávány jejich osobní údaje ve smyslu výše uvedených právních předpisů obrátit se jak na správce, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů – www.uoou.cz.

 

KING BENNY, s.r.o.